بازدید: 14 بازدید

کتاب New and Future Developments In Microbial Biotechnology توسط Vijai G. Gupta و Anita Pandey در سال 2019 و دقیقا بعد از کتاب Advances in Microbial Biotechnology منتشر شد. هر دو این کتاب ها در زمینه میکروبیولوژی جزو بهترین ها به شمار می آینده و همکنون در بسیاری از کشورهای دانیا به عنوان کتاب پایه آموزشی در زمینه میکروبیولوژی مورد استفاده قرار میگیرند…

در این کتاب اطلاعات و دانش جدید در زمینه میکروبیولوژی که با استفاده از تحقیقات و تجربیات گسترده به دست آمده ارائه میشود. همچنین نکته بسیار مهم اینکه در کتاب روش انجام این تحقیقات نیز آموزش داده میشود…