بازدید: 42 بازدید

معماری برون مرزی به ساخت بناهایی گفته میشود که در خارج از مرزهای هر کشور است. از نمونه های آن میتوان به بنای سفارت خانه ها، کنسولگری ها و غرفه های هر کشور در نمایشگاه های جهانی، مقابر شخصیت های علمی ، فرهنگی و هنری مدفون در خارج از مرزهای آن کشور، اشاره داشت.