واژه ی آکوستیک از ریشه ی یونانی به معنای شنیدن گرفته شده است و آکوستیکز یعنی دانش اصوات، درباره ی ایجاد، پخش، انتقال، کنترل و آثار صوت بحث میکند.

30 بازدید