بازدید: 10 بازدید

حدود ۱۰میلیارد سال پیش ، در قسمتی از فضا یک توده ی عظیم ابر مانند به وجود آمد. بعد از مدتی بیشتر گازها در وسط شکل جای گرفتند و خورشید را تشکیل دادند و مواد سنگین تر، سیاراتی چون عطارد، زهره، زمین و مریخ را به وجود آوردند. بقیه مواد نیز که هم مواد سنگین و هم مواد گازی داشتند سیارات دیگر یعنی مشتری، زحل، اورانوس و نپتون را به وجود آوردند. از این جهت، سیارات منظومه شمسی را به دو گروه زمین مانند (سیارات داخلی) و مشتری مانند (سیارات خارجی) تقسیم میکنند. در این تقسیم بندی نهمین سیاره یعنی پلوتون جای ندارد…