بازدید: 20 بازدید

کتاب 4 میثاق خرد سرخپوستان تولتک اثر دون میگوئل روئیز آن درباره شناخت خود و یافتن راه هایی است که میتوانند ما را تبدیل به انسانی بهتر با استفاده از آموزه های تولتک بکنند، میباشد. همانطور که از نام کتاب پیداست ( ادامه در سایت)