عضله انرژی شیمیایی مواد غذایی را به انرژی مکانیکی تبدیل میکنند، حرکت بدن از انقباض و انبساط عضله حاصل میشود. عضله به نسبت شکل و اندازه‌ ای که دارند تقسیم‌ بندی میشوند

28 بازدید