بازدید: 43 بازدید

در حالت عادی اختلاف انرژی بین تراز های اسپین هسته صفر است، اما زمانی که اتم‌ ها در حضور میدان مغناطیسی قرار میگیرند بر اساس خصوصیت زیمان، حالت تبهگن سیستم کاهش پیدا میکند. با ناپدید شدن میدان، اتم تشدید کرده و تابش‌ هایی را از خود نشان میدهد که به آن تشدید مغناطیس هسته میگویند