بازدید: 46 بازدید

برای محاسبه نرخ بازده دوره تملک سهام عادی، قیمت سهام را در آخر سال از قیمت آن در ابتدای همان سال کسر و سپس سود هر سهم را به حاصل آن اضافه میکنیم. آنگاه حاصل جمع را بر قیمت همان سهم در اول دوره تقسیم میکنیم. از آنجا که قیمت فروش سهام و سود هر سهم با گذشت زمان تغییر میکند ، نمیتوان بطور قطع بازده دوره تملک سهام را تعیین کرد و صاحب سهم همواره با این ریسک روبه روست که بازده واقعی دوره تملک سهام با مقدار مورد انتظار برابر نشود.