بازدید: 43 بازدید

اینگونه افراد بیشتر از هر چیزی دیگری به راحتی و مراقبت پیشرفته نیاز دارند. هنگام صحبت با آنها حقیقت را بگویید و سعی کنید رضایت آنها را با توجه به ظرفیتشان جلب کنید. اجازه دهید برخی تصمیمات را خودشان بگیرند و در تمام مدت همیشه مراقبت های پیشرفته را از آنها به عمل بیاورید