بازدید: 44 بازدید
  1. این گیاه به خشکی و کمبود رطوبت هوا بسیار حساس است.
  2. کناره برگها در نتیجه کمبود رطوبت، قهوه ای رنگ میشوند و به تدریج میریزند.
  3. نور غیر مستقیم بهترین نور برای گیاه است
  4. این گیاه نسبت به خشکی مقاومتر است تا آبیاری بیش از اندازه
  5. گیاه به زهکشی خوبی نیاز دارد بنابراین، خاک برگ برای این گیاه مناسب است
  6. این گیاه بوسیله قلمه علفی ساقه و یا قلمه چوبی ،یا خواباندن هوائی زیاد میشود.