بازدید: 44 بازدید

کاکتوس‌ ها به نور زیادی احتیاج دارند و در محیط‌ های کم نور معمولاً رشد علفی میکنند. ترکیب خاکی کاکتوس‌ ها، باید شنی رسی و درصد بیشتری از شن یا سنگ ریزه باشد. کاکتوس‌ ها آبیاری منظم و با فواصل بیش از گیاهان معمول نیاز دارند و بسته به سرعت رشد و فصل، تعداد و فواصل آبیاری تنظیم میشود.