بازدید: 80 بازدید

نسخه پیچی عبارت است از مراحلی که به تهیه، آماده سازی و تحویل دارو به یک شخص حقیقی می انجامد. در نسخه پیچی مطلوب داروی مشخص با دوز معین، در بسته بندی مناسب به بیمار تحویل میشود.