بازدید: 48 بازدید

یکی از نکات جالبی که میشل فوکو همیشه به آن توجه بسیار داشته این است که نباید موفقیت یا شکست را محدود به جنسیت کرد. درست است که سکسوآلیته بخش بسیار مهمی از زندگی انسان را تشکیل میدهد، اما اگر بخواهیم این موضوع را فقط به عنوان یک تحریک بدنی، لذت و شهوت قلمداد کنیم، یا برعکس بخواهیم آن را محدود و سرکوب کنیم، نتیجه ای جز تباهی برای ما ندارد. سکسوآلیته میتواند راهکاری برای شناخت بیشتر یکدیگر، رشد و پیشرفت، و حتی دست یابی به قدرت باشد…