بازدید: 37 بازدید

فضا سازی های شهری و المان های به کار رفته در آنها باید در جهت برطرف سازی نیاز های عمومی تعداد بسیار از افراد باشد. توجه داشتن به 3 اصل ایمنی، امنیت و راحتی بسیار مهم است. همچنین توجه به تفاوت شدید در بین سلیقه و نیازهای افراد استفاده کننده و شناسایی نیازهای کلیدی که در بین تمام افراد مشترک است و لحاظ کردن آن در طراحی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.