بازدید: 42 بازدید

زیبایی: ریشه آن «زیب». به مفهوم:«زیبنده و برازنده».
مفهوم واژه زیبا: «زیبنده، نیکو، خوب، جمیل، صاحب جمال…».
تعریف زیبایی در فرهنگ معین: نظم و هماهنگی، همراه با عظمت و پاکی در شی. تحریک عقل و تخیل و تمایلات انسان. پدید آوردن لذت و انبساط.
در فرهنگ فلسفی: صفتی که در اشیا دیده میشود. ایجاد سرور و رضایتمندی در انسان.