بازدید: 37 بازدید
  • تکرار ( frequency ) ( روز ها و تعداد حرکات )
    اول باید بر تکرار تاکید کرد
  • مدت ( duration ) ( زمان تمرین به ساعت یا دقیقه )
    دوم بر افزایش مدت تمرین تاکید میکنیم
  • شدت ( intensity ) ( در صد  فعالیت )
    شدت تا رسید ن به حد مطلوب پایین باشد 
  • روش ( method )