بازدید: 24 بازدید

 در فلسفه کانت ما به دنبال جواب 3 پرسش بنیادین هستیم. اول اینکه چه چیزی را میتوان دانست. دوم اینکه چه باید کرد. سوم اینکه چه امید و انتظاری میتوان داشت…