بازدید: 8 بازدید

هوش و استعداد او را به درباره ناصر الدین‌ شاه قاجار کشاند. در نهایت امیرکبیر تبدیل به صدراعظم شد. او در تمام طول مدت حضورش در دربار قاجاری تلاش داشت تا فسادی که در میان درباریان وجود داشت را از بین ببرد. خدماتی که او در مدت حضورش انجام داد را کمتر کسی میتواند انکار کند. برخی از این خدمات او مانند تأسیس مدرسه دارالفنون هنوز هم باعث افتخار است. میتوان امیرکبیر را به نوعی اولین شخصی دانست که به مبارزه با القاب و عناوین و نظم دادن به دربار حکومتی کرد شناخت.(ادامه در سایت)