بازدید: 35 بازدید

در فضاهای زیست و کار بر طبق آیین نامه ها و مقررات ساختمانی ، حدود قابل قبولی برای سر و صدا وجود دارد و چنانچه شدت صدا از حد مزبور بالاتر رود ، آسایش و سلامتی ساکنین دچار مخاطره خواهد شد. از این رو عایق کاری صوتی یا صدا بندی ساختمان ها امری الزامی و ضروری است.