بازدید: 41 بازدید

کاربرد این فناوری برای ساختار یا ترکیب مواد و یا سنتز شیمیایی و یا طیف سنجی مولکولی میباشد. همچنین فناوری NMR برای مصارف فناورانه شیمی، پزشکی، دارویی، صنایع غذایی و حتی کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرد