بازدید: 43 بازدید

گیاهی است از خانواده آراسه Arasees گیاه دائمی همیشه سبز رنگ برگها معمولا سبز تیره و دارای نقاط یا لکه های سفید کرم رنگی در دو طرف رگبرگ اصلی میباشند. ساقه ،محکم و توپر میباشد. اغلب ارتفاع این گیاه تا۱۲۰سانتی متر میرسد و طول و عرض برگها به ترتیب تا ۶۰ و ۲۰ سانتی متر رشد میکند.