بازدید: 38 بازدید

انسان ها در مراحل و سنین مختلف زندگی تکامل پیدا میکنند و همین امر موجب میشود که هر شخصی با توجه به یادگیری ها و یادنگرفته هایش، تجربیات و اتفاقات روزمره و نوع ارتباطات با دیگران از مجموعه از لایه های شخصیتی تشکیل شود که یکی از اصلی ترین آن لایه ها مربوط به توانایی یادگیری های حرکتی میباشد.

در انسان رفتارهای غریزی را بازتاب می گویند. بازتاب ها یا رفلکس اولین حلقه ارتباط انسان با دنیای خارج است. lبازتاب ها رفتارهای یادنگرفته شده ای هستند که توسط مراکز زیر قشری sub curtical کنترل میشوند. رفتارهای ارادی باید همیشه قشری باشند.

هدف ما در اینجا این است به شما آموزش دهیم که چگونه با یادگیری حرکتی، بتوانیم یک انسان را بهتر بشناسیم…