فناوری NMR ( Nuclear magnetic Resonance ) یا تشدید مغناطیسی هسته‌ ای یک پدیده فیزیکی بر اساس مکانیک کوانتمی است.

24 بازدید