بازدید: 11 بازدید

کتاب Advances in Microbial Biotechnology ” پیشرفت های بیوتکنولوژی میکروبی ” توسط Pradeep Kumar و  Jayanta Kumar Patra و  Pranjal Chandra برای اولین بار در سال 2007 منتشر شد که از همان ابتدا بسیار مورد توجه قرار گرفت. بعدها نسخه های مختلفی از آن منتشر شد. این کتاب پیشرفت های صورت گرفته در این تکنولوژی و همچنین چشم اندازه آینده آن معرفی و مورد بررسی قرار میگیرد… (ادامه در سایت )