بازدید: 30 بازدید

کتاب سنگ فرش هر خیابان از طلاست سر گذشت شگفت انگیز کیم وو چونگ “Kim Woo Choong” تاجر کره ای و بنیانگذار شرکت صنعتی دوو است. کسی که پیروزی های صنعت و بازرگانی امروز کره مدیون سخت کوشانی همانند اوست.