بازدید: 10 بازدید

کتاب Computational Techniques for Analytical Chemistry and Bioanalysis ” تکنیک های محاسباتی برای شیمی تجزیه و تجزیه و تحلیل زیستی ” نوشته شده توسط  Philippe B. Wilson و Martin Grootveld را میتوان یکی از کتاب هایی دانست که کمبود حضور آن طی چند سال گذشته بسیار احساس میشد. طی چند سال گذشته و با پیشرفت های بسیار زیاد صورت گرفته در زمینه تجزیه و تحلیل شیمیایی و بیولوژیکی نیاز به کتابی که در آن تکنیک های بروز و کار آمد را طبقه بندی کند بسیار اهمیت پیدا کرده بود. ( ادامه در سایت )