نظریه عمومی کنترل مکانیسم ها در سیستم های مکانیکی و ارگانیکی

نظریه عمومی کنترل مکانیسم ها در سیستم های مکانیکی و ارگانیکی
نظریه عمومی کنترل مکانیسم ها در سیستم های مکانیکی و ارگانیکی

نظریه عمومی کنترل مکانیسم ها در سیستم های مکانیکی و ارگانیکی

نظریه عمومی کنترل مکانیسم ها در سیستم های مکانیکی و ارگانیکی به مطالعه تعامل میان انسان و ماشین، انسان و انسان، ماشین و ماشین و انواع مختلف و متنوعی از سیستم ها بر مبنای اصول بازخورد، کنترل و ارتباطات می پردازد. با توجه به این که سیبرنتیک بر بنیاد کل گرایی استوار است با نظریه عمومی سیستم ها آغاز می شود؛ چراکه نگرش کلی مستلزم کنترل روابط میان اجزاء کل و دریافت اطلاعات از آن است تا در جهت تعدیل و تصحیح خطاها و کج روی ها، نظارتی مناسب صورت گیرد .

کتابچه نظریه سیستم های میکانیگی و ارگانیکی

علم سیبرنتیک که ازنظر نویسنده بخشی از علوم منطق صوری اتومات های طبیعی و مصنوعی است در تمامی فصل ها با مثال هایی در قالب سیستم های طبیعی، مصنوعی و اجتماعی تعیین شده است. کتاب از مفاهیم عام سیبرنتیک از قبیل فلسفه، تاریخچه، مفاهیم و اجزاء شروع و به مصداق هایی از آن در علم ارتباطات و اطلاعات و سیستم های اجتماعی خاتمه یافته است؛ اما به طورکلی موضوع به یک شاخه علمی محدود نشده است و کلیه علاقه مندان به حوزه علم سیبرنتیک می توانند از این کتاب استفاده کنند.

رمز فایل : www.dgknowledge.ir
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0