بازدید: 21 بازدید

انسان باید مرحله به مرحله به طبقات شعور برسد. انسان موجودی ناشناخته و دریایی از اسرار و رموز و مسائل پیچیده و لاینحل است که گام به گام می توان دستگاه غامض وجود او را شناخت. به نظر این مکتب انسان، با کائنات دارای رابطه ظریفی است و با شناخت این رابطه و تقویت آن می توان به اسرار کائنات پی برد.