بازدید: 20 بازدید

اینکه هیدگر پرسش متونتولوژیک قلمرو وجودی هنر را مورد بحث قرار میدهد، خودم طرف دیگر هیچ یک از هستی شناسی های جنبی را به تدوین در نیاورده. سبب نپرداختن به این پرسش و آن است که هیدگر از راه بحث استعلایی-افقی پیش از آنکه آنها را تا به آخر بپیمایند، عنان برگردانیده است. تا حکم ضرورتی که خود مطلب به او نموده است، راه تاریخ وجود(اندیشی) را در سپرد. مهم و تعیین‌ کننده درک این معنا است که از تبدیل درونی هستی شناسی، بنیادی به تاریخ وجود(اندیشی) راهی باز میشود…