بازدید: 24 بازدید

به من گفتند که معنی “همه چیز دست خداست” چیست؟ یک بار اُشا داستان مردی را نقل کرد که سال‌ های زیادی را صرف جستن مفهوم و معنی زندگی کرده بود و نتیجه سال‌ ها جستجو از عوامل تحقیقی، دانشگاهی و تجربیات درونی، به داروهای روانی و روان درمانی کشانیده شده بود. اما همچنان پاسخ آن پرسش او را گیج کرده بود. زمانی که تقریباً امیدش را از دست داد بود به او گفته شد که حکیمی در ناحیه غیر قابل دسترس و دور افتاده از هیمالیا زندگی میکند که معنی زندگی را میداند..