بازدید: 23 بازدید

پی بردن به اهمیت روش درست اندیشیدن و نیز اهمیت اندیشیدن درست برای زندگانی، دو کشف بزرگ است که سقراط را که هیچگاه دعوی دانایی نکرده با جایگاهی برتر از بسیار از دانایان رساند.

کانت نیز پوینده چنین راهی، زیرا با آن که اندیشه‌ های او قلمرو گسترده و پهناوری را در بر می گیرد و موضوع های بررسی بس و گوناگون و متفاوت است، با این همه برای آن نیز موضوع بنیادی فلسفه، همانا و انسان و سرنوشت اوست. اهمیت تعیین چگونگی برای کانت تا حدی است که میگوید همه اندیشه ها و کوشش های وی تنها آنگاه ارزش خواهد داشت که ( ادامه در سایت)