بازدید: 10 بازدید

بیایید راجع به کلمات صحبت کنیم: ترشح بزاق در دهان و معده به وسیله یک “حرف” میتواند یک آدم گرسنه را با شنیدن اسم غذای مورد علاقه اش کاری کند که آب دهانش راه بیفتد. بزاق دهان و معده شروع به ترشح کند با شنیدن بوی غذا نیز بزاق دهان و معده اش ترشح میکنند. با دیدن غذا باز هم بزاق دهان و معده کاهش ترشح میکند. در حقایقی که بیان شد چشم، گوش، بینی، خبر غذا را به مغز و مغز به اعصاب و اعصاب و غدد مترشحه دهان و معده میرساند و بزاق دهان و معده شروع به ترشح میکند…