بازدید: 14 بازدید

توانایی شما به تعیین مهمترین اولویت، سپس کار بر روی آن اولویت مهم تا کامل شدن آن، آزمون اولیه و میزان تمایل شما و اعتماد به نفس شما می باشد. اگر بخواهید فردی بسیار موفق باشید این راز، عادتی سخت ولی بسیار مهم است. این راز فرمولی دارد. پیش از آنکه شروع به حرکت به طرف هدفی بکنید، فهرستی از هر آنچه که باید انجام دهید تهیه کنید (ادامه در سایت)