بازدید: 29 بازدید

همانطور که پیش تر گفتیم، این رمان دارای 5 فریم میباشد. اصل ماجرا از جایی شروع میشود که ژان والژان که قرار بود به خاطر دزدیدن نان ( برای سیر کردن شکم خواهرش) 5 سال زندان باشد، به دلیل تلاش های فراوان برای فرار، به مدت 19 سال زندان بوده و حالا آزاد شده. در بی کسی و تنها شب به سمت یک مهمان خانه میرود اما چون گذرنامه او مهر زرد خورده او را راه نمیدهند. با عصبانیت از مهمان خانه خارج میشود و به صورت اتفاقی سر از یک کلیسا در می آورد.(ادامه در سایت)