بازدید: 41 بازدید

در اتاق های آفتاب گیر زرد درخشان تر جلوه میکند و به طور زیادی گرمای خورشید را در اتاق منعکس میکند. زرد به طور ذاتی رنگ مناسب آشپزخانه است.  علت اینکه استفاده از این رنگ در اتاق غذا خوری بسیار توصیه میشود، اجتماعی بودن این رنگ است. (توضیحات کامل تر در سایت)