بازدید: 41 بازدید
  1. تجربه ( ابتدایی ترین و اساسی ترین راه حل مسایل در تجربه های شخصی نهفته است و حلال بسیاری از مشکلات است )
  2. صاحب نظران ( به دلیل نبود تجربه، برخورد با مسایلی که انسان از طریق تجربه قادر به پاسخگویی آنان نیست، از نظر صاحب نظران استفاده میکند)
  3. استدلال قیاسی ( محقق واقعیت های شناخته شده و موجود را در کنار هم قرار داده و به نتیجه گیری میپردازد )
  4. استدلال استقرایی ( محقق باید بر اساس واقعیت هایی که از طریق مشاهده مستقیم به دست می آید به نتیجه گیری کلی بپردازد )
  5. روش علمی ( در این روش محقق به کمک مشاهده های خود فرضیه هایی را صورت بندی می کند ، سپس اطلاعات لازم را جمع آوری و به آزمون فرضیه میپردازد )