بازدید: 11 بازدید

حدود ۱۰میلیارد سال پیش ، در قسمتی از فضا یک توده ی عظیم ابر مانند به وجود آمد که ۸۰درصد آن هیدروژن ، ۱۵درصد آن آلومینیوم و ۵ درصد بقیه، بیش تر، شامل گاز هایی چون اکسیژن، نیتروژن، کربن و مواد سنگین تری چون سیلیسیم، آلومینیوم، آهن، منیزیم و کلسیم بود. این توده ی عظیم در حدود ۵ میلیارد سال پیش تحت تاثیر نیروی گرانشی شروع به متراکم شدن و چرخیدن کرد و پس از مدتی به شکل دو بشقاب که از لبه روی هم قرار گرفته باشند در آمد…