بازدید: 22 بازدید

سکسوالیته به پدیده ای با محوریت یک موضوع جنسی که در آن آمیزش جنسی منجر به پدید آمدن اتفاقات فرهنگی، اجتماعی، هنری، اقتصادی و حتی سیاسی میشود گفته میشود