بازدید: 45 بازدید

در شرکت تضامنی شرکایی هستند که به طور فعال در هدایت امور تجارت مشارکت دارند که در این صورت به آنها شریک فعال یا واقعی میگویند. شرکایی نیز هستند که در امور تجارت به طور فعال شرکت نمیکنند که آنها شریک غیر فعال (خفته) میگویند.