فرهنگسرا های محتوا محور، عبارت‌ اند از: اندیشه، قرآن، پایداری، هنر، ملل، قانون، تیره‌ ها (اقوام)، ورزش، ماه‌ بهمن، کار، دانش‌ ها، تندرستی، طبیعت، و فناوری اطلاعات.

29 بازدید