بازدید: 14 بازدید

از نقطه نظر وجودی که در آن هنر بدون ارجاع بیرونی می باشد، ادعای حقیقت را می توان بیان کرد و در خلوت تجربه روانشناسی انسانی، و بلکه از نظر فلسفه هایدگر میتوان آن را به تئاتر یادگیری تشبیه کرد. همانند نقاشی های به دست آمده در هودن. هایدگر اعتقاد دارد که حقیقت هنر در این است که ماهیت خود را از طریق خاستگاه خود تثبیت کند…