بازدید: 6 بازدید

تا روزی که مرحوم مظفرالدین شاه حیات داشت چون امضا کننده مشروطیت ایران بود و به آزادی عقیده داشت برای آزادی خواهان مشکلاتی روی نمیداد. ولی پس از فوت شاه چون سلطنت به محمدعلی میرزا ولیعهد پسر بزرگ او رسید افکار و رفتارش موجب نگرانی عمومی بود و با اینکه خود او متمم قانون اساسی را امضا کرده بود، به امضای خود وفادار نماند حتی‌المقدور میخواست از مقررات آن عدول کند و هر طور بود استبداد را جانشین آزادی نماید…