بازدید: 7 بازدید

رهبران انگلیسی دستور انجام اقدامات نظامی به منظور ارائه ایران را صادر و مبارزه مخفیانه علیه دولت مصدق را شروع کردند آنها همچنین مجموعه عملیاتی را برای فلج کردن اقتصاد ایران طراحی نمودند و از آنجا که درد و رنج و تنها اراده ملت‌ ها که اراده موجودات انسانی را نیز در هم میشکند همه این اقدامات راهبردی منطقی به نظر می رسید.(ادامه در سایت)