بازدید: 16 بازدید

هدف از قرار ملاقات با کسی گذاشتن چیست؟ علت این که بسیاری از مجردها در این مورد موفق نبوده‌ اند این است که آنها هرگز هدفشان را به وضوح نفهمیدند. اگر از گروهی از مجردها بپرسید چرا قرار ملاقات می گذارید؟ پاسخ آنها میتواند خیلی متفاوت باشد و از خوش گذراندن تا یافتن همسر را در بر بگیرد و به طور کلی می دانیم که پایان این ماجرا ممکن است به ازدواج منجر بشود، اما در مورد سایر اهداف خاص آن روشن نیستیم…