بازدید: 4 بازدید

کتاب صوتی دومین مکتوب اثر پائولو کوئیلو شامل مجموعه ای از تجربیات عرفانی و جهان بینی های نویسنده می باشد. تجربیات خودش و همینطور تجربیات و داستان زندگی انسانهایی که با آنها در ارتباط بوده. داستان ها و حکایات این کتاب شاید به ظاهر از هم جدا باشند اما نکته بسیار مهم این است که خواننده می تواند خود را به جای شخصیت اصلی داستان قرار دهد و با او همزاد پنداری کند و در این صورت تجربیات جدید و نو به دست بیاورد…