بازدید: 4 بازدید

کتاب مبانی عرفان و تصوف و ادب پارسی نوشته محمد حسن حائری برای اولین بار در سال ۱۳۸۶ به چاپ رسید. این کتاب آنچنان کامل و دقیق بود که تاکنون بارها تجدید چاپ شده. نویسنده در این کتاب تلاش دارد تا مقوله عرفان را با تحلیل کردن موضوعات تشکیل دهنده آن مانند شناخت، آگاهی و درایت به شما عزیزان بشناساند و همچنین نمایش دهد که چگونه می توان از جهل عبور کرد و به عرفان رسید. به گفته نویسنده عرفان به معنی شناخت و آگاهی و درایتی است که بعد از جهل به دست می آید…