بازدید: 23 بازدید

کتاب 17 اصل(قانون) موفقیت نوشته شده توسط Napoleon Hill “ناپلئون هیل” از آن از کتابهای موفقیت است که نمیتوان گفت اصول آن برای افراد خاصی نوشته شده است. بلکه تمامی محتویات آن به گونه ای است که هر انسانی با هر نوع میزان از محدودیتی، قادر به انجام دادن تمامی آنهاست. شاید بتوان گفت هدف ناپلئون هیل از نوشتن این کتاب این بوده که به ما این نکته را گوشزد کند که برای رسیدن به موفقیت اول باید اراده تغییر خود را داشت. 17 اصل سرنوشت ساز که زندگی مادی و معنوی شما را برای همیشه دگرگون میکند…