بازدید: 10 بازدید

کتاب Cyclone Country 2020 با نام کامل Cyclone Country : The Language of Place and Disaster in Australian Literature ” کشور طوفان : زبان مکان و فاجعه در ادبیات استرالیا ” نوشته شده توسط Chrystopher J. Spicer برای اولین بار در سال 2020 منتشر شد و نگاه ویژه او به موضوع طوفان ها و تاثیر آنها بر زندگی انسان خیلی زود مورد توجه همگان قرار گرفت و تبدیل به یکی از پرطرفدار ترین آثار او شد. (ادامه در سایت)