بازدید: 41 بازدید

تقریبا میتوان گفت که تمامی اختراعات بشر سرچشمه گرفته از طبیعت میباشند، همین موضوع درباره مقرنس نیز صدق میکند. اگر در هنگام بازدید از یک غار به قندیل های آهکی و نمکی و حتی یخی دقت کرده باشید، متوجه میشود که آن دارای نظمی بخصوص هستند، از فضاهای پرو خالی و فرورفتگی و بیرون زدگی ایجاد شده اند. با دقت کردن به مقرنس های بسیار قدیمی متوجه خواهید شد که آنها از نظر شکل و مواد شکیل دهنده بسیار شبیه به قندیل های غارها هستند…