تقریبا میتوان گفت که تمامی اختراعات بشر سرچشمه گرفته از طبیعت میباشند، همین موضوع درباره مقرنس نیز صدق میکند. اگر در هنگام بازدید از یک غار به قندیل های آهکی و نمکی و حتی یخی دقت کرده باشید، متوجه میشود که آن دارای نظمی بخصوص هستند، از فضاهای پرو خالی و فرورفتگی و بیرون زدگی ایجاد شده اند. با دقت کردن به مقرنس های بسیار قدیمی متوجه خواهید شد که آنها از نظر شکل و مواد شکیل دهنده بسیار شبیه به قندیل های غارها هستند…

23 بازدید